Amen­dement 'De hoogste tijd voor natuur en dieren­welzijn in het evene­men­ten­beleid'


19 oktober 2023

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 21 oktober 2023, besprekende de Startnotitie actualisering evenementenbeleid,

Constaterende dat:

- de gemeente Haarlem in de starnotitie de doelstelling ‘Het (blijven) bewaken van de balans tussen

leefbaarheid en levendigheid’ in de stad heeft benoemd maar het belang van de natuur en dierenwelzijn niet benoemd worden in deze balans;

- veel Haarlemse evenementen in stadsparken plaatsvinden gedurende het broedseizoen;

- er door te veel drukte en muziek verstoring kan plaatsvinden van flora en fauna;

- de gemeenteraad van Haarlem op 29 juni 2022 de noodtoestand voor de biodiversiteit heeft uitgeroepen*1;

- er in Haarlem nog gebruikt wordt gemaakt van levende dieren ter vermaak van mensen, zoals bijvoorbeeld op de Kerstmarkt in 2022;

Overwegende dat:

- er reeds waardevol onderzoek is gedaan door de Vogelbescherming over het effect van negatieve evenementen op het vogelleven van vrij levende vogels*2;

- de gemeente Haarlem in het groenbeleidsplan wil inzetten op de versterking van de biodiversiteit in de gemeente;

- Haarlem als duurzame evenementenstad ook kritisch zou moeten kijken naar de belasting van het evenement op de omringende flora en fauna;

- dieren niet ter vermaak van mensen zouden ingezet moeten worden daar dit 1) een aantasting van de integriteit van het dier is, 2) het dier vaak geen natuurlijk gedrag kan vertonen, 3) het dierenwelzijn in het gedrang komt door onder andere (frequente) transporten, drukte waar ze niet aan kunnen ontkomen en in bepaalde gevallen ook een verstoord dag-nachtritme (zoals de uil op de Kerstmarkt);

Besluit het voorgestelde besluit:

1. De startnotitie ‘Evenementenbeleid 2025-2028’ vast te stellen

Te wijzigen in:

1. De startnotitie ‘Evenementenbeleid 2025-2028’ vast te stellen, met dien verstande dat de tekst op bladzijde 2 van de Startnotitie actualisering evenementenbeleid onder 3. ‘Het (blijven) bewaken van de balans tussen leefbaarheid en levendigheid in de stad’ wordt gewijzigd in ‘Het (blijven) bewaken van de balans tussen leefbaarheid, natuur, dierenwelzijn en levendigheid in de stad’;

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Jacqueline van den Broek

*1 https://gemeentebestuur.haarle...

*2 https://www.vogelbescherming.n...


Status

Aangenomen

Voor

Actiepartij, Partij voor de Dieren, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), ChristenUnie, Trots op Nederland (TROTS), Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), OPHaarlem, VVD