Motie ‘Eco­lo­gische impact­studie Schalks aan de Plas’


15 december 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 15 december 2022,

Constaterende dat:
- de gehele Schouwbroekerplas wordt omringd door ecologisch potentiegebied en de ecologische hotspot Romolenpark ;
- in het Natuur Netwerk Haarlem staat dat bermen en twee weilandpercelen aan zuidelijk van de Schouwbroekerplas en oostelijk van de volkstuinen, tot potentiegebieden worden opgewaardeerd en de Schouwbroekerbrug als ecologische verbinding naar Heemstede wordt genoemd;
- voor ecologische hotspots en potentiegebieden de gemeente meldt dat ingrepen in deze gebieden niet zijn toegestaan als deze de ecologische waarden aantasten. Het bebouwen van ecologische hotspots en potentiegebieden mag dan ook niet;
- de gemeente voorts meldt dat alleen in uitzonderlijke gevallen, als er sprake is van een aantoonbaar en zwaarwegend maatschappelijk belang en er onderbouwd is dat er geen alternatief kan worden gevonden, aantasting van de natuurwaarden onontkoombaar is en dat er dan gecompenseerd dient te worden;
- de begrenzing van het geplande horecapaviljoen op of direct naast het ecologische hotspotgebied aan de oostoever van de Schouwbroekerplas loopt;

Overwegende dat:
- de ecologische quickscan uit 2021 een zeer beperkte begrenzing heeft en niet het gehele Schouwbroekerplasgebied als geheel onderzoekt terwijl de effecten van het horecapaviljoen verder reiken dan alleen het paviljoen zelf;
- onderdelen van het SpvE zoals verlichting onder de Schouwbroekerbrug het dag en nachtritme van fauna zal verstoren;
- het paviljoen tot een toename van activiteiten op het water zal leiden, zoals bootverhuur, waardoor verstoring op en langs de randen van de plas zal plaatsvinden;

Verzoekt het college:
- in het broedseizoen van 2023 een volledige ecologische impactscan te maken voor de gehele Schouwbroekerplas, de oevers en bossages zodat de gevolgen van het horecapaviljoen en toename bootverkeer inzichtelijk worden gemaakt en tot die tijd het ruimtelijk planproces te pauzeren;

En gaat over tot de orde van de dag.
Jacqueline van den Broek, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Jouw Haarlem, SP (Socialistische Partij)

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, ChristenUnie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, OPHaarlem, VVD, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Lees onze andere moties

Motie 'Planten in plaats van patiowoningen bij Sonneborn-Bloom'

Lees verder

Motie 'Een parkeernorm van nul, bij Oostpoort 1F kan het!'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer