Motie 'Planten in plaats van patio­wo­ningen bij Sonneborn-Bloom'


15 december 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 15 december 2022, besprekende het SPvE Sonneborn-Bloom,

Constaterende dat:
- de beoogde afmeting van het dakpark circa 3.300 m2 is; - binnen dit plan sprake is van 38% openbare ruimte (4403 m2) waaronder ook verharding voor paden, toegangswegen et cetera wordt gerekend, hoeveel m2 verharding dit wordt is nog onbekend;
- aan de vuistregel uit het Groenbeleidsplan wat betreft het op maximaal 300 meter beschikbaar zijn van een park(je) van minimaal 0.5 hectare voor dit project en de buurt eromheen, niet wordt voldaan;
- er circa 150 woningen zullen worden gebouwd, waaronder 4 patiowoningen;

Overwegende dat:
- het draagvlak voor dit project bij aanwonenden aanmerkelijk zal worden vergroot wanneer zij geen patiowoningen maar groen vlak achter hun erfgrens krijgen;
- extra groen toevoegen aan dit plangebied een extra impuls geeft aan de omgevingskwaliteit, de luchtkwaliteit, de biodiversiteit, de waterbergingscapaciteit en het tegengaan van hittestress;
- dichtbeplant groen ook de functie van vergroten van de sociale veiligheid kan vervullen, zeker wanneer gebruikt wordt gemaakt van ondoordringbare struiken en hagen (zoals bijvoorbeeld meidoorn, sleedoorn, vuurdoorn);
- ondoordringbare struiken en hagen juist een veilige leefomgeving bieden aan vele dieren;
- motie Sonneborn to be wild (GL, PvdA, D66, CDA) vraagt om maximale inzet op het ecologisch en functioneel vergroenen van het gebied;

Verzoekt het college:
- om nogmaals in gesprek te gaan met architect en ontwikkelaar of er een variant mogelijk is waarbij de patiowoningen plaatsmaken voor extra groen en de levensbestendige woningen op een andere plek in dit plan kunnen terugkeren;

En gaat over tot de orde van de dag
Janneke Moedt, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, ChristenUnie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), OPHaarlem, VVD, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Lees onze andere moties

Motie 'Heggen in plaats van schuttingen bij nieuwbouw Sonnebornterrein'

Lees verder

Motie ‘Ecologische impactstudie Schalks aan de Plas’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer