Motie 'Heggen in plaats van schut­tingen bij nieuwbouw Sonne­born­terrein'


15 december 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 15 december 2022, besprekende het stedenbouwkundig programma van eisen Sonneborn-Bloom,

Constaterende dat:
- in bijlage B op pagina 19 te lezen is: 'door tuinen van elkaar te scheiden met heggen in plaats van schuttingen, wordt ervoor gezorgd dat barrières voor grondgebonden dieren, zoals de egel, worden voorkomen. Ook bieden heggen schuilplekken voor vogels en andere dieren. Dit is aan te bevelen boven het aanbrengen van schuttingen.')

Overwegende dat:
- we in tijden van ernstige afname van biodiversiteit alle kansen moeten aangrijpen om dit tij te keren;
- heggen een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatverandering;
- heggen meer bijdragen aan het verbeteren van de luchtkwaliteit dan schuttingen;
- voor houten schuttingen bomen gekapt moeten worden;

Draagt het college op:
- om als eis in plaats van wens in het stedenbouwkundig programma van eisen Sonneborn-Bloom op te nemen dat tuinen met heggen in plaats van schuttingen van elkaar gescheiden worden;

En gaat over tot de orde van de dag.
Janneke Moedt, Partij voor de Dieren

¹):https://gemeentebestuur.haarle... Bijlage-B-Bijlagen-behorende-bij-het-SPvE-1.pdf


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Jouw Haarlem, GROENLINKS

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, ChristenUnie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), OPHaarlem, VVD, CDA, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Lees onze andere moties

Motie 'Onderzoek ondersteuning minima bij dierenartskosten'

Lees verder

Motie 'Planten in plaats van patiowoningen bij Sonneborn-Bloom'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer