Motie 'Onderzoek onder­steuning minima bij dieren­arts­kosten'


14 november 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 7 en 10 november 2022, ter behandeling
van de Programmabegroting 2023-2026,

Constaterende dat:
- het college voor het jaar 2023 voornemens is een art. 213a onderzoek in te zetten met als onderwerp toekomstgericht onderzoek naar het minimabeleid;

Overwegende dat:
- de helft van de Nederlandse huishoudens een huisdier heeft;
- onder deze huisdierbezitters ook minimahuishoudens vallen;
- onverwachtse dierenartskosten voor minima vaak een groot beslag leggen op het beschikbare budget;
- wanneer daardoor diergeneeskundige zorg wordt uitgesteld, dit vaak leidt tot ernstiger gezondheidsproblemen bij huisdieren, met meer (verborgen) dierenleed en vaak ook uiteindelijk hogere kosten tot gevolg;
- wanneer planbare zorg zoals castratie om budgettaire redenen wordt uitgesteld, dit regelmatig tot ongeplande nakomelingen leidt en regelmatig daarmee samenhangende extra (hoge) kosten, zoals een keizersnede;

Verzoekt het college:
- in 2023 te onderzoeken hoe middels minimabeleid in een ondersteuning bij noodzakelijke dierenartskosten zou kunnen worden voorzien en de gemeenteraad hier uiterlijk bij de Kadernota 2024 over te informeren;

En gaat over tot de orde van de dag.
Janneke Moedt, Partij voor de Dieren
Arwen Scholten, Jouw Haarlem

NOOT
Bij de stemming heeft Janneke Moedt (PvdD) zich onthouden van stemming vanwege haar beroep als dierenarts.
Eén raadslid van de SP heeft niet gestemd vanwege kortstondige afwezigheid.
Daarom is de motie verworpen met 19 stemmen tegen en 18 stemmen voor.


Status

Verworpen

Voor

Actiepartij, Jouw Haarlem, SP (Socialistische Partij), Partij voor de Dieren, GROENLINKS, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, ChristenUnie, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, OPHaarlem, VVD, CDA, D66

Lees onze andere moties

Motie 'De klimaatcrisis met mes en vork te lijf'

Lees verder

Motie 'Heggen in plaats van schuttingen bij nieuwbouw Sonnebornterrein'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer