Motie 'De klimaat­crisis met mes en vork te lijf'


14 november 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 7 en 10 november 2022, ter bespreking van de Programmabegroting 2023-2026,

Constaterende dat:
- het IPCC heeft berekend dat de opwarming van de aarde zeer waarschijnlijk de 2 graden gaat overstijgen;
- de wereldwijde emissies van broeikasgassen veroorzaakt door de landbouw 24% bedragen;
- in 2021 de Nederlandse landbouw verantwoordelijk was voor de uitstoot van 27.1 megaton CO₂, 16% van het Nederlandse totaal (1 megaton is 1 miljoen ton = 1 miljard kg). Van die 27.1 megaton werd 68% uitgestoten door de veehouderij (1) ;
- de gemeente Haarlem in 2030 een CO2 reductiedoelstelling heeft van 65%;
- de reductie van CO2 op de gebieden Wonen en Werken sterk achterblijven;
- dat de vee-industrie 48 procent van de Nederlandse grond in beslag neemt (2) ;
- de verduurzaming van de voedselketen nu maar zeer beperkt aan bod komt in de Routekaart Duurzaamheid;

Overwegende dat:|
- het gemiddelde consumptiepatroon - ook van energie - in Nederland de grenzen van wat de aarde kan dragen met een factor 3 overschrijdt, met andere woorden we moeten efficiënter en duurzamer met onze voedselproductie omgaan;
- met een plantaardig dieet een aanzienlijke hoeveelheid CO2 uitstoot bespaard wordt ten opzicht van vlees.
- een volledig plantaardig dieet bespaart 830 kg CO2 uitstoot per persoon;

Verzoekt het college:
- bij de actualisering van de Routekaart Duurzaamheid en bij de doorontwikkeling van de Duurzaamheidsbegroting heldere CO2 reductiedoelstellingen ten aanzien van de eiwittransitie te benoemen en dit door te vertalen in een uitvoeringsstrategie;

En gaat over tot de orde van de dag.
Jacqueline van den Broek, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, ChristenUnie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), OPHaarlem, VVD, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)