Motie 'Steun het recht op zelf­be­schikking'


10 november 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 7 en 10 november 2022, ter bespreking van de Programmabegroting 2023-2026,

Constaterende dat:
Gemeente Haarlem sinds 2012 een Regenbooggemeente is;
in het coalitieakkoord is opgenomen dat je:’’ in Haarlem mag je zijn wie je bent. We streve
naar een tolerante stad, waar plek is voor diversiteit. Iedereen moet kunnen meedoen in de
maatschappij, wat je opleidingsniveau, sociaal-culturele achtergrond, seksuele voorkeur of
genderidentiteit ook is.’’;
er binnenkort in de Tweede Kamer wordt gestemd over de wijziging van Transgenderwet die
recht doet aan zelfbeschikking van trans, intersekse en non-binaire personen;
persoonlijke vrijheid en het recht op zelfbeschikking mensenrechten zijn en dus
partijoverstijgend;
het college en de raad van Amsterdam en de Provinciale Staten van Noord-Holland onlangs al
steun hebben uitgesproken voor de wijziging van de Transgenderwet en ook de Tweede
Kamer opriepen dit te doen;

Overwegende dat:
het van groot belang is om het zelfbeschikkingsrecht van alle inwoners van de Gemeente
Haarlem zo goed mogelijk te waarborgen;
het steunen van de wijziging van de Transgenderwet goed aansluit op het eerder genoemde;
Het belangrijk is om actief uit te dragen dat we achter LHBTQIA+ gemeenschap staan;
erkenning van wie ze zijn van belang is voor de (mentale) gezondheid van trans en non-
binaire personen;
trans en non-binaire personen al decennialang te maken hebben met bovengemiddeld veel
discriminatie en geweld en nu extra onder druk staan door de haat en desinformatie die
verspreid worden;
het belangrijk is ons in te zetten tegen alle vormen van discriminatie;
daarom juist nu de LHBTQIA+ gemeenschap zoveel mogelijk steun kan gebruiken;

Verzoekt het college:
om voorafgaand aan de stemming in de Tweede Kamer, de publiekelijke steun van
Gemeente Haarlem voor het recht op zelfbeschikking van de trans, intersekse en non-binaire
personen over te brengen en op te roepen in te stemmen met deze wet;
En gaat over tot de orde van de dag.

Jacqueline van den Broek, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), GROENLINKS, Partij voor de Dieren, CDA, Actiepartij

Tegen

D66, VVD, OPHaarlem, SP (Socialistische Partij), Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, Trots op Nederland (TROTS), Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, ChristenUnie