Gelijke kansen voor iedereen


Gelijke kansen voor iedereen

Racisme en andere vormen van discriminatie komen helaas nog steeds veel voor: zichtbaar en ook onzichtbaar verweven in de structuren van onze samenleving. Het is tijd voor zelfreflectie en een daadkrachtige aanpak vanuit de overheid, die zich niet afzijdig mag houden. Erkenning van het verleden is een belangrijk onderdeel van de bestrijding van hedendaagse discriminatie en racisme.

 • Haarlem treedt met kracht op tegen discriminatie en komt met een plan om institutioneel racisme uit te bannen.

 • De gemeente investeert in de emancipatie van minderheden op scholen, bij sport- verenigingen, in zorginstellingen, in religieuze kringen en binnen de eigen organisatie.

 • Haarlem pakt discriminatie op de arbeidsmarkt aan, bijvoorbeeld door het mogelijk maken van anoniem solliciteren.

 • Het ambtenarenapparaat wordt een evenwichtige afspiegeling van de samenleving. Haarlem onderzoekt op welke wijze de eigen organisatie, inclusief het college, inclusiever en meer divers kan worden.

 • Informatie die vanuit de gemeente wordt verstrekt is zoveel mogelijk geschreven op taalniveau B1, wat door de meeste inwoners wordt begrepen. Waar nodig wordt belangrijke informatie ook in andere talen verstrekt.

 • Haarlem zorgt dat aangifte doen bij discriminatie laagdrempeliger wordt om zo de aangiftebereidheid van slachtoffers te vergroten. Dit doen we onder andere door sensitiviteitstraining over bijvoorbeeld racisme en LHBTQIA+-onderwerpen bij de politie.

 • Etnisch profileren is discriminatie. Etniciteit en nationaliteit mogen geen factor zijn bij selectiebeslissingen en risicoprofielen van Haarlem.

 • Preventief fouilleren werkt etnisch profileren en stigmatisering in de hand en Haarlem staat dit niet toe.

 • De gemeente doet geen zaken met (en verleent geen subsidies aan) organisaties die discrimineren en uitsluiten.

 • Er komt een volwaardig Haarlems slavernijmonument.

 • Burgers moeten kosteloos en zonder psychisch onderzoek hun achternaam kunnen veranderen als die uit het koloniale verleden stamt.

 • Betwist erfgoed wordt in kaart gebracht. Haarlem zoekt op democratische wijze een zelfkritische omgang met dit erfgoed.

 • Haarlem ondersteunt en faciliteert feestdagen van verschillende culturen, zoals het Suikerfeest en Keti Koti.

 • De gemeente werkt op geen enkele wijze mee aan vieringen waarbij Zwarte Pieten aanwezig zijn. Sinterklaas wordt een leuk feest voor álle kinderen.

 • Er wordt op meerdere plekken in de gemeente zichtbaarheid gegeven aan LHBTQIA+’ers,. Rondom bepaalde dagen, zoals bijvoorbeeld de internationale dag tegen transfobie en de Coming Out Day, worden publiekscampagnes en lezingen georganiseerd. De gemeente hijst minstens één keer per jaar de regenboogvlag en de transgendervlag en er wordt een regenboogzebrapad aangelegd.

 • Haarlem zorgt voor een genderneutraal toilet op het gemeentehuis en stimuleert instellingen zoals de bibliotheek en buurthuizen om hetzelfde te doen.

 • Haarlem kiest in de communicatie naar burgers een genderneutrale aanspreekvorm.

 • Haarlem wijst scholen op de mogelijkheid ervaringsdeskundigen in te schakelen voor voorlichting over (LHBTQIA+-) discriminatie en racisme.

 • Haarlem draagt er zorg voor dat sekswerkers hun werk op een veilige manier kunnen uitvoeren.

 • De gemeente zorgt dat straatnamen in Haarlem recht doen aan de geschiedenis van alle inwoners. Bij nieuwe straatnamen die naar personen verwijzen wordt diversiteit het uitgangspunt. De gemeente faciliteert het maatschappelijk debat over hoe om te gaan met bestaande straatnamen die verwijzen naar het koloniale verleden.