Bijdrage Kadernota 2024, 13 juli


Raads­ver­ga­dering tweede termijn

13 juli 2023

Voorzitter, deze tweede bijdrage zal een afwisseling worden van grote dankbaarheid en een paar flinke kritische noten. U kent de Partij voor de Dieren inmiddels, we beginnen uiteraard positief. En dus ik wil beginnen met onze dank uit te spreken. Dank aan het college voor hun positieve advies op onze motie waarin we verzoeken om met partners en nazaten te komen tot het oprichten van een slavernijmonument en een jaarlijkse herdenking en viering van Keti Koti. Dank aan alle mede indieners ook want zo geven we als raad een duidelijk en krachtig signaal af dat het herdenken van een van de zwartste bladzijdes uit onze geschiedenis belangrijk is. Dat we ervan leren en het ons verantwoordelijk maakt hoe we in het hier en nu op gelijkwaardige en respectvolle wijze met elkaar om kunnen gaan.

Dan onze Motie Zwart Manifest

Op 1 juli tijdens Keti Koti Haarlem werd het ook benoemd. De doorwerking in het heden van de slavernij. Dat ligt ten grondslag aan anti-Zwart racisme. Het Zwart Manifest is een waardevol document omdat het juist is opgesteld door de Zwarte gemeenschap zelf om op verschillende themas emancipatie te bevorderen en (institutioneel) anti-Zwart racisme (afrofobie) uit te bannen.

Wat deze motie vraagt is om dit manifest mee te nemen als onderdeel van het diversiteitsbeleid. Deze motie vraagt er helemaal niet om zoals in het college antwoord word gezegd dit als handleiding voor het héle diversiteitsbeleid te gebruiken en specifiek op 1 ras of herkomst te richten.

Alle vormen van racisme en discriminatie verdienen het om genoemd en erkend te worden in het beleid. En als je wilt inzetten op alle vormen van discriminatie en racisme tegengaan moet je ook anti-Zwart racisme meenemen. (En zou je deze informatie niet moeten uitsluiten). Hopelijk geeft deze uitleg een nadere duiding aan de motie.

Dan voorzitter, onze motie ‘minder maaien meer insecten’. Het wordt een beetje technisch maar we gaan u meenemen, let goed op:

Het college streeft naar bloemrijk grasland, dat is het eerste successie stadium in de natuur, met plantensoorten die groeien op armere grond.

De mens moet vervolgens moeite blijven doen om dit eerste successie stadium, dit wensbeeld, te behouden. Door te maaien en af te voeren, het zogenaamde verschralen. Maar; de gemeente gaat eraan voorbij dat er vele insectensoorten zijn die juist afhankelijk zijn van waardplanten die van rijkere grond houden. Neem rupsen, die zijn heel kieskeurig, die lusten vaak maar enkele soorten planten. Rupsen van de Atalanta, de dagpauwoog, de kleine vos en de gehakkelde aurelia kunnen bijvoorbeeld niet leven zonder de brandnetel. En daarnaast, het is heel simpel voorzitter, bij elke maaibeurt laat een groot deel van de insecten het leven. Bij cyclomaaien, waar Spaarnelanden pilots mee doet, wordt bijvoorbeeld 60% van de rupsen van dagvlinders gedood. Bij klepelmaaien overleeft 94% het niet, gelukkig hebben we dat vorig jaar per motie weten te stoppen. Lang verhaal kort: veel insecten zijn afhankelijk van andere plantensoorten dan die in bloemrijk grasland groeien en hoe meer je maait hoe meer insecten doodgaan. Onze oproep is daarom: probeer de natuur niet naar je hand te zetten, maar spaar zo veel mogelijk insecten!

Voorzitter, wij willen het college bedanken voor hun positieve advies over de motie onderzoek ondersteuning minima bij dierenartskosten. Dat onderzoek kan natuurlijk ingaan op wat wordt verstaan onder noodzakelijke dierenartskosten en in welke mate de gemeente hier aan kan bijdragen. Er zijn gelukkig meerdere gemeenten ons voorgegaan, dus genoeg inspiratie. De gemeente Amsterdam bijvoorbeeld, vergoedt voor stadspashouders met een ziek dier 1 dierenartsbezoek per jaar en daarnaast een deel van de kosten voor een castratie cq. sterilisatie.

Voorzitter, in de vorige eeuw hebben we de auto’s van de Grote Markt en uit onder andere de Gierstraat en de Grote Houtstraat gekregen. Het is toch niet meer van deze tijd dat je met de auto tot praktisch onder de voet van de Bavo kunt rijden? Wij zien een Spaarne voor ons waar alleen bewoners van de binnenstad en bezoekers en werknemers van de rechtbank met de auto kunnen komen en parkeren in de Appelaar. Wat zal de leefkwaliteit er hier op vooruitgaan en hoeveel openbare ruimte winnen we wel niet terug om te vergroenen als we bijvoorbeeld langs de Bakenessergracht, langs de Nieuwe Gracht en bij de Koudenhorn de parkeerplaatsen opdoeken. De motie van de Actiepartij juichen we dan ook toe, vandaar dat ons logo erop staat en dit betoog.

Voorzitter, uit de collegereactie en van de andere fracties proeven wij dat carnivoor 2.0 een stap te ver is. Dat het geen frictie mag oproepen, dat er al andere goede dingen gebeuren voor het klimaat etc. Wij waren verbaasd en teleurgesteld. Ik pakte het Actieplan Circulaire Economie er nog eens bij en las blz 20 en 21 nog eens goed door. De impact van vlees en zuivel staat goed verwoord. De CO2 besparing die een plantaardig dieet oplevert ook. 850 kg CO2, oftewel 10% van de uitstoot van een gemiddelde Nederlander. Het heeft grootste impact. Ik citeer: Daarom zet Haarlem in op een plantaardig menu (de eiwittransitie) minder vlees meer plantaardig.

Maar zelf het goede voorbeeld geven als gemeente? Nee sorry mensen, daarvoor bent u voor ons aan het verkeerde adres. Kom op college, ik had als groen progressief college hier een dikke strik om heen verwacht, niet in het minst van de Groenlinks wethouder. En als ze het even verderop in het provinciehuis met dezelfde partijen als die hier in de coalitie zitten voor elkaar kregen, dan zou dat hier moeten lukken.

En die angst voor frictie is onterecht, want de keuzevrijheid blijf intact, eenieder die vlees, vis of zuivel wil eten kan dat gewoon blijven aangeven. Van dwang om plantaardig te eten is dus geen sprake. De basis wordt dier- en klimaatvriendelijk eten, het dier- en klimaatonvriendelijke eten komt op bestelling. Ten tweede, ja we zetten al in op andere klimaatmaatregelen. Dat klopt. Maar veel van die klimaatmaatregelen zijn duur, dat kunnen we lezen uit de diverse voorstellen in deze kadernota. Deze motie kost de gemeente niets. En dat terwijl we juist zo veel impact kunnen maken met wat we op ons bord leggen, simpel door een beetje nudging toe te passen. En het is heel normaal dat je als overheid een zetje geeft om gedrag te stimuleren door de gewenste variant de standaard te maken. Denk bijv aan het nieuwe donorregister, of de wijziging om niet automatisch reclamewerk in je bus te krijgen maar dat je dit specifiek moet aangeven als je het wel wilt ontvangen. Simpel maar o zo effectief.

Dus beste college, beste fracties het is een kleine moeite met grote impact. De Partij voor de Dieren hoopt alsnog op u steun te kunnen rekenen.

Voorzitter, ik rond positief af. Er lijkt een grote meerderheid te zijn voor onze motie meerbomennu plus een positief college advies. Samen met de raadsinformatiebrief geeft ons dat hoop dat we na Poly snel aan de slag kunnen met het planten van zoveel mogelijk bomen in Haarlem.

Tot slot, de Partij voor de Dieren heeft het hele proces rondom de Kadernota als zeer positief ervaren. Er is veel samengewerkt, er wordt gebeld, gemaild, geappt en informatie en kennis met elkaar gedeeld. Het wij zij gevoel was een stuk verder weg dan voorheen. Onze indruk is dan ook dat de raadconferentie in Huizen haar vruchten begint af te werpen en ik hoop dat we dit kunnen vasthouden.

Dank u wel!