Bijdrage Kadernota 2024, 10 juli


Raads­ver­ga­dering eerste termijn

10 juli 2023

Zaterdag, 1 juli 2023. Locatie het Frans Hals Museum. Muziek, emotie, verbinding en leren over onze geschiedenis kwamen hier samen bij de herdenking en viering van Keti Koti. De eerste keer in Haarlem. De burgemeester en minister Ollongren spraken mooie en betekenisvolle woorden over deze zwarte bladzijde in onze geschiedenis, de erkenning hiervan en ook het ongemak dat het naar boven brengt. Maar minstens zo belangrijk ging het over het hier en nu en de toekomst en over wat voor een samenleving we met elkaar willen vormen. Gelijkwaardigheid ipv boven de ander staan, rechten voor iedereen ipv rechteloos zijn. Respect in plaats van racisme. Het is een gesprek dat we niet alleen op 1 juli moeten voeren maar waar we ons dagelijks bewust van moeten zijn. Het onderzoek naar de exacte rol van de gemeente Haarlem bij de slavenhandel loopt nog. Maar wat de Partij voor de Dieren betreft blijven we in de tussentijd niet stilzitten. Wij gaan ervanuit dat de gemeente haar excuses zal aanbieden aan eenieder die door deze geschiedenis geraakt is. En, we dienen een motie in waarin we verzoeken tot de oprichting van een slavernij monument en ondersteuning van een jaarlijkse herdenking en viering van Keti Koti. De motie is opgesteld door ons commissielid Yuri Zandwijken wiens overgrootvader nog tijdens de slavernij in Suriname werd geboren en voor wie afgelopen 1 juli een diepe betekenis had.

Het bijzondere is dat juist hij de link legt naar onze hedendaagse omgang met dieren in de bio-industrie waarin het superioriteitsgevoel, het uitbuiten en het economisch-gewin-boven-alles nog aan de orde van de dag zijn. Het is onze hoop dat het denken ook hierin zal veranderen. En…... dat dat geen 227 jaar zal duren. Wij dienen twee moties in die ons laten leren van het verleden, stappen zetten naar een inclusief en gelijkwaardig heden en een tolerante respectvolle samenleving in de toekomst.

 • Motie Slavernij monument en jaarlijkse herdenking en viering Keti Koti:

om met maatschappelijke partners zoals Stichting Keti Koti Haarlem, Koloniaal Haarlem/Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en de nazaten van tot slaaf gemaakten tot een volwaardig Haarlems slavernijmonument te komen en hier budget voor vrij te maken bij de programmabegroting 2024-2028 in november;

 • in faciliterende en samenwerkende houding in gesprek te gaan zodat Keti Koti jaarlijks in Haarlem kan plaatsvinden en dit te financieren uit de meerjarige incidentele cultuurmiddelen in ieder geval tot en met 2027.

Mede ingediend door Pvda en Christen Unie. En wellicht goed om te melden dat Bureau Discriminatiezaken Kennemerland en Stichting comite 30 juni/1 juli staan hier positief tegenover staan.

 • Motie handleiding Zwart Manifest

het Zwart Manifest als handleiding mee te nemen voor de Zwarte emancipatie in het diversiteitsbeleid en met een actieplan te komen om anti-zwart racisme tegen te gaan en emancipatie te bevorderen.

Voorzitter, verder met de Kadernota en de financiële koers voor 2024. Daarbij is er dit jaar extra ruimte, maar liefst 49 mln aan incidentele middelen die zo goed mogelijk dienen te worden ingezet. Daartoe zullen wij voorstellen doen. Maar ook zonder geld kan er veel bereikt worden. Daar is slechts een beetje lef voor nodig om de juiste keuzes te maken.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren ziet het aantal crises toenemen voor zowel natuur, mens en dier. Alle drie merken in toenemende mate de gevolgen van klimaatverandering. Droge, hete voorjaren en zomers, zorgen voor hittestress en verdorde parken en tuinen. Hoosbuien veroorzaken ondergelopen straten, overstromende riool overstorten waardoor vissen sterven en de waterkwaliteit verslechtert. Het ver-van-mijn-bed-show gehalte begint hier al af te nemen en nagenoeg iedereen voelt, ziet en erkent dat het klimaat steeds sneller en steeds ingrijpender aan het veranderen is. Eén van de grootste uitstoters van CO2 is het broeikasgas methaan. De veeteelt draagt hier voor 10 % aan bij. Niet alleen dus voor de productie van vlees maar ook voor die van zuivel. Daarnaast komt er bij de productie van zuivel veel dierenleed voor, zoals bloedarmoede en longontsteking bij kalfjes waardoor in de eerste drie weken van hun leven 11% van de kalfjes komt te overlijden. In 2021 waren er dat 132.298. Voorzitter, 132.298 kalfjes als ‘collateral damage’…

De noodzaak tot een grotere inzet op plantaardige voeding wordt inmiddels alom erkend. Ook door de gemeente Haarlem die hier in het Actieprogramma Circulaire Economie eveneens op wil inzetten. Wat de Partij voor de Dieren betreft zouden wij zelf dan als progressieve gemeente het goede voorbeeld moeten geven zoals de provincie Noord-Holland dat al eerder deed. Daarom dienen wij de volgende motie in:

 • Carnivoor geef het door 2.0:
 • als standaard plantaardige voeding te serveren tijdens door de gemeente georganiseerde bijeenkomsten (intern en extern), met de mogelijkheid om van tevoren andere eetwensen door te geven;
 • het gesprek aan te gaan met verbonden partijen en hen te verzoeken het concept eveneens toe te gaan passen;

Voorzitter, de biodiversiteitscrisis maakt dat het stil is. Veel te stil want waar zijn de zoemende bijen, waar is de grote variëteit aan tuinvogels? Waar zijn de insecten in de grond? Maar raakt die stilte ons nu als bewoners direct? Niet echt nog, het is een crisis in slow-motion waar je nu nog relatief makkelijk van kunt wegkijken als je de talloze nieuwsberichten erover negeert. Maar die biodiversiteit is tegelijkertijd het fundament waarop we ons bestaan baseren. Zonder een diverse natuur zijn we als mensheid niets. En het interessante is dat steden een steeds belangrijkere rol gaan spelen, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving in haar meest recente studie Natuur in en om de stad. Door de schaalvergroting in de landbouw en het gebruik van pesticiden is de natuurlijke rijkdom dramatisch achteruit gegaan. Dus we kunnen niet zeggen, voor de leuke vogels ga je maar naar het platteland, want daar zie je ze simpelweg ook niet meer. In de kadernota lezen we dat het college wil inzetten op ontharding maar echt een concreet plan ontbreekt nog. De Partij voor de Dieren dient bij deze kadernota drie moties in die bijdragen aan het versterken van de natuur en het welzijn van de inwoners, jong en oud.

 • Motie Minder maaien meer insecten:
 • in plaats van 20% bij elke maaibeurt van ecologisch beheerd grasland minimaal 30% te laten staan;

en gaat over tot de orde van de dag.

CDA, JH, GL, CU

 • Motie Meerbomen nu:
 • de acties van Meer Bomen Nu waarbij gratis boompjes aan particulieren worden uitgedeeld, te ondersteunen door middel van een financiële bijdrage van 1 € per boom (per jaar maximaal 10.000€);
 • aandacht aan deze acties te besteden via de gemeentelijke communicatiekanalen;
 • te onderzoeken of en waar Meer Bomen Nu op gemeentelijke grond extra bomen kan planten;

CDA, Trots

 • Motie Ook voor kleine muggen zetten we in op groen:
 • Met een subsidievoorstel te komen om ook de kinderdagverblijven in Haarlem te vergroenen en hier de raad uiterlijk bij de programmabegroting 2024-2028 over te informeren;

GL, Trots, CU

En voorzitter, dan nog de crisis die veel mensen direct in het hier en nu raakt, nl dat alles duurder wordt en hun portemonnee de stijgingen simpelweg niet kan bijhouden. Hun energierekening, de boodschappen, de zorg voor hun dieren en hobby’s van hun kinderen staan allemaal onder druk. Het is dan ook goed om te lezen dat het college middelen blijft inzetten om het isolatieoffensief aan te blijven jagen.

Maar hulp kan in ook in kleine dingen zitten voor inwoners die klem komen te zitten tussen alle hoge kosten. Zoals ondersteuning bij noodzakelijke dierenartskosten voor minima zodat goede zorg voor hun huisdieren niet onder druk komt te staan.

 • Motie Onderzoek ondersteuning minima bij dierenartskosten

- te onderzoeken hoe middels minimabeleid in een ondersteuning bij noodzakelijke dierenartskosten zou kunnen worden voorzien en de gemeenteraad hierover uiterlijk bij de Programmabegroting 2024-2028 te informeren;

JH, SP, Trots, Pvda

Voorzitter, onze voorstellen dragen stuk voor stuk bij aan de verminderen en/of verzachten van de crises zoals hierboven beschreven. Het college doet zelf ook goede voorstellen minus het onzinnige voorstel om 12 miljoen te investeren voor een paar extra ondergrondse parkeerplaatsen.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren is voorstander van het principe dat de vervuiler betaalt, dus ook van gedifferentieerde tarieven voor de afvalstoffenheffing. Dat betekent niet dat we op basis van het aantal personen willen differentiëren zoals nu lijkt te gaan gebeuren. Een gezin dat fanatiek consumindert en recyclet, betaalt meer dan de buurman die zegt: ‘die restcontainer eet alles hoor’. Tel daarbij op dat dit niet in de commissie is besproken. Betalen voor wat je produceert aan restafval, dat is ‘de vervuiler betaalt’.

Onze oproep is dus, laten we zorgen dat de investeringen in natuur, milieu, klimaat, sociaal beleid en een schone economie de boventoon voeren i.p.v. geld te stoppen in zaken die voortbouwen op het huidige systeem van meer is beter.