Reactie op het coali­tie­ak­koord 2022-2026 'Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad' (PvdA, Groen­Links, D66, CDA en Actie­partij)


30 juni 2022

Voorzitter,

Allereerst willen wij de coalitie feliciteren met hun coalitieakkoord. De titel Actie spreekt ons in ieder geval zeer aan. Om het op z’n Partij voor de Dierens te zeggen: vooruit met de geit! Wat ons het meest verheugt is dat er naast het benoemen van ambities ook een aantal echte keuzes zijn gemaakt zoals bijvoorbeeld de bredere invoer van gereguleerd parkeren. Goed om te lezen dat hier volgend jaar al mee wordt gestart. Toch denk ik dat er naast het gereguleerd parkeren ook plekken zijn waar je gewoon veel minder auto’s op straat wilt hebben. Ik noem bijvoorbeeld de Nieuwe Gracht waar men nu op 4 rijen kan parkeren terwijl je naast het station zit en er ook nog eens een parkeergarage voorhanden is. Gaat de nieuwe coalitie dus ook kijken of we op plekken in de stad daadwerkelijk het aantal parkeerplaatsen flink kunnen terugschroeven en hier weer hoogwaardige openbare ruimte van maken, passend bij de plek? En nu we ons toch aan de Nieuwe Gracht begeven, deze zou nog veel aantrekkelijker worden als langs de kades drijvende tuinen zouden worden geplaatst. Ik laat u graag wat foto’s van de Hobbemakade zien in Amsterdam en ik weet zeker dat u meteen om bent.

Voorzitter, ook in de woningparagraaf lezen wij mooie plannen zoals het voornemen voor een actieplan Housing First en daarmee dak- en thuislozen sneller aan een stabiele basis kunnen bouwen. Ook lezen we dat klimaatbestendig, natuurinclusief en energieneutraal bouwen verplicht wordt.
Fantastisch!

Dan de energietransitie, die vraagt veel van ons allemaal en de ambitie en intenties zijn helder. Maar hoe gaan we die schaalgrootte realiseren? U heeft het over een isolatie offensief, maar dat hangt toch vooral op uitbreidingen van de huidige regelingen. Onder een echt offensief versta ik dat u met elke aannemer, loodgieter, installateur, dakbedekker, corporaties, bank en onderwijsinstelling om tafel gaat om niet alleen de operatie op te schalen maar ook organisatievermogen en expertise te creëren die van waarde is voor onze stadseconomie. De Haarlemse Isolatiecampus, wij zien het al helemaal voor ons! En een laatste punt hierover, er zijn natuurlijk ook maatregelen die weinig tot geen geld kosten. Zoals het stoppen met terrasheaters zoals Frankrijk vandaag aankondigde. Want: De planeet warmt op, dan is het heel raar dat je een terrasverwarmer aan zet om die planeet nog eens extra op te warmen.

Ten aanzien van de gezonde stad meldt het coalitieakkoord dat de gezondheid van Haarlemmers te lijden heeft van zaken als geluidsoverlast en ultrafijnstof’ Toch gaat men in het akkoord niet uit van een daling van het autogebruik. Auto’s veroorzaken veel geluidsoverlast, en uitstoot van CO2, fijnstof en stikstofdioxide. Kortom, wat ons betreft had dit punt ambitieuzer gemogen.

De nieuwe coalitie zet zich in voor gezondheid, op preventie, sport en bewegen en rookvrije zones. Dat steunen wij van harte. Maar er wordt met geen woord gerept over voeding. Sterker nog: het woord voeding wordt 0 keer genoemd in het akkoord. Gaat de coalitie inzetten op de eiwittransitie?
Als we plantaardig voedsel in de stad stimuleren heeft dit immense voordelen voor: gezondheid Haarlemmers, dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit. Laten we een voorbeeld nemen aan Groningen. En is het college bereid om te kijken naar middelen om nieuwe fastfoodketens te weren uit de stad en bijvoorbeeld te investeren in meer moes, - pluk en schooltuinen? Dan zijn we pas echt preventief bezig voorzitter.

Voorzitter, tot slot we gaan nog even op ons stokpaardje zitten: de biodiversiteitscrisis. De gisteren aangenomen motie geeft ons veel vertrouwen dat het nieuwe college hier actief mee aan de slag wil. Om ervoor te zorgen dat dieren zich kunnen verplaatsen is alleen het versterken van de biodiversiteit in het al bestaande groen is niet genoeg, we moeten zorgen dat dat groen onderling zoveel mogelijk verbonden is en er nieuw groen bij komt. Gelukkig komt dat terug in het nog vast te stellen Groenbeleidsplan.

Ook bewoners moeten aan de slag om - in het kader van de biodiversiteits- en klimaatcrises - het spreekwoordelijke varkentje te wassen: We zien al mooie initiatieven zoals de groene daken subsidie maar we zien ook mogelijkheden voor een omgekeerde tegeltax. Minder verharding en afkoppeling van het regenwater levert je een korting op je rioolbelasting op.

Voorzitter, u had misschien al een vermoeden, maar wat de Partij voor de Dieren betreft had het veel meer over dieren kunnen gaan in dit coalitieakkoord. Het zou wel wat concreter mogen. Ik noem het ontmoedigen van evenementen waarbij dieren worden gebruikt, het ondersteunen van minima bij noodzakelijke dierenartskosten en extra alertheid op het welzijn van huisdieren in situaties van huiselijk geweld.

We zijn blij dat er in het coalitieakkoord staat dat we gaan pleiten voor een stop op de ganzenjacht op Haarlems grondgebied. Maar we willen er op wijzen dat álle dieren een intrinsieke waarde hebben: stopt Haarlem dan ook met het doden van ratten om tegelijkertijd vol in te zetten op preventie en voorlichting? En gaat Haarlem de sportvisserij uitfaseren, aangezien er steeds meer wetenschappelijk bewijs is dat ook vissen pijn en stress kunnen ervaren?

Samenvattend voorzitter, wij zien dat de uitdagingen groot zo niet immens zijn en dat deze coalitie klaar staat om aan de slag te gaan. De Partij voor de Dieren wenst jullie allen heel veel energie en succes toe.

Het coalitieakkoord.