Motie 'Afval Scheiden Loont'


24 april 2023

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 20 april 2023, besprekende het Uitvoeringsprogramma Continuering Afvalscheiding,

Constaterende dat:
- de gemeente Haarlem, afgezien van het verschil tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens, geen differentiatie toepast in de afvaltarieven;
- bijna de helft van alle gemeenten een systeem met gedifferentieerde tarieven heeft voor berekening van de afvalstoffenheffing per huishouden;
- uit onderzoek blijkt dat in 2019 in gemeenten zonder tariefdifferentiatie gemiddeld 182 kg fijn huishoudelijk restafval per persoon ingezameld werd en in gemeenten met tariefdifferentiatie gemiddeld 94 kg fijn huishoudelijk restafval per persoon. Dit is een verschil van bijna 88 kg per persoon¹;
- data aantonen dat de gemiddelde grondstoffenscheiding in gemeenten met gedifferentieerde tarieven 78% is en in gemeenten zonder gedifferentieerde tarieven 61%¹;

Overwegende dat:
- in Haarlem met de nieuwe set maatregelen van het uitvoeringsprogramma CAS in 2026 60% afvalscheiding en 163 kg restafval per inwoner mogelijk wordt, wat bij lange na nog niet voldoet aan de VANG-ambitie van >75% afvalscheiding en <100kg restafval per inwoner voor 2020;
- een systeem waarbij de vervuiler betaalt en waarbij afval scheiden wordt beloond, rechtvaardiger is;
- voor een dergelijk systeem weliswaar investeringen nodig zijn, maar gemeenten met gedifferentieerde tarieven gemiddeld ook een lagere afvalstoffenheffing hebben, gemiddeld €64 minder per meerpersoonshuishouden per jaar¹;
- een financiële prikkel een zeer effectieve manier is om de hoeveelheid restafval omlaag te brengen;
- de ambitie om te komen tot een hoger scheidingspercentage hiermee naar boven kan worden bijgesteld, wat een extra bijdrage levert aan Haarlem Circulair 2040;
- ervaringen uit grotere gemeenten als Nijmegen en Maastricht (maar ook Antwerpen) laten zien dat een systeem op basis van ‘de vervuiler betaalt’ ook werkt in steden met hoogbouw en CAS maatregelen bevat zodat ook Haarlemmers in kleinere woningen en hoogbouw GFT kunnen gaan scheiden;
- omringende gemeenten Bloemendaal, Heemstede, Velsen en Haarlemmermeer een dergelijk systeem hanteren en onze nieuwe restafval-verwerker HVC en VANG ons bij optimale invoering hiervan kunnen ondersteunen;

Verzoekt het college:
- om naast de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma CAS ook met een plan te komen voor het invoeren van een systeem op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’;
- daarbij rekening te houden met in de raad geuite zorgen over toename van bijplaatsingen, vervuiling van gescheiden stromen en mogelijkheid om in kleine zakjes weg te gooien;
- om de gemeenteraad hierover uiterlijk bij de programmabegroting 2024 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Janneke Moedt
Actiepartij, Danny van Leeuwen
D66, Dimitry van den Berg
ChristenUnie, Frank Visser
GroenLinks, Janneke Barten

¹ https://vang-hha.nl/kennisbibl...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Actiepartij, GROENLINKS, D66

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, Trots op Nederland (TROTS), Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), OPHaarlem, VVD, CDA, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Lees onze andere moties

Motie 'Een parkeernorm van nul, bij Oostpoort 1F kan het!'

Lees verder

Motie 'vreemd aanpassen subsidie warmtekussens'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer