Motie: 3-30-300 vuist­regel: meer bomen in de wijk, dát heeft Haarlem nodig


14 oktober 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 13 oktober 2022, besprekende het Groenbeleidsplan 2022-2030,

Constaterende dat:
- Haarlem in het Groenbeleidsplan de 3-30-300 maatregel wil hanteren om ‘aan een echte versterking van het groen, de ecologie en de biodiversiteit te kunnen werken en te voorkomen dat het aanwezige groen afneemt’, en deze op de volgende manier definieert: ‘Vanuit elke woning zijn 3 bomen te zien, is 30 procent aan openbaar groen als percentage van het totale oppervlak in de wijk aanwezig, en is in de nabijheid van 300 meter van een woning een groen park of plantsoen toegankelijk.

- dat de juiste definitie van de 3-30-300 regel deze is; 3 bomen vanuit elk huis, 30% boomkroonvolume in elke wijk en maximaal 300 meter tot het dichtstbijzijnde park van minimaal 1 hectare. 1

- dat grondlegger Cecile Konijnendijk helder beschrijft dat de essentie van de van de vuistregel gaat over de cruciale bijdrage van stadsbossen en stadsnatuur aan de gezondheid en het welzijn van inwoners en het dus een gezondheid- en klimaatadaptatie regel is en geen vuistregel voor ecologie en biodiversiteit. 2

- dat Konijnendijk tevens aangeeft dat de 30% boomkroon volume norm essentieel is omdat deze zorgt voor koelte, mentale en fysieke gezondheid en het verminderen van geluid en luchtvervuiling;

Overwegende dat:
- Haarlem een van de meest versteende steden is van Nederland en daarom meer met hittestress te maken zal krijgen in de toekomst;

- het belang van voldoende boomkroon volume dus alleen maar zal toenemen ;

- dat groenadviesbureaus bij navraag aangeven dat de 30% openbaar groen niet dezelfde doelen kan realiseren als de 30% boomkroon volume;

Verzoekt het college om:
1. In het Groenbeleidsplan en het nog op te stellen Uitvoeringsprogramma de 3-30-300 vuistregel op de juiste manier te interpreteren;

2. Om vervolgens te analyseren wat de huidige situatie is in Haarlem;

3. In het Uitvoeringsprogramma maatregelen op te nemen die realisatie van 3-30-300 regel over heel Haarlem een stap dichterbij brengen.

en gaat over tot de orde van de dag

Partij voor de Dieren, Jacqueline van den Broek
Jouw Haarlem, Arwen Scholten


Status

Aangehouden

Voor

Tegen