Motie 'Maak plezier zonder gebruik van een dier'


22 september 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 22 september 2022, ter bespreking van de Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening Haarlem 2022,

Constaterende dat:

- in Haarlem evenementen worden georganiseerd waarbij dieren worden gebruikt, zoals roofvogelshows;

- volgens de Wet Dieren¹ dieren hun soorteigen gedrag moeten kunnen vertonen;

- op evenementen waar dieren worden gebruikt, deze dieren vaak geen diersoorteigen gedrag kunnen vertonen, waardoor het welzijn van deze dieren in het nauw komt;

Overwegende dat:

- op de website van de Dierenbescherming staat: "Voor de Dierenbescherming is het duidelijk: het vertonen van dieren die kunstjes doen is niet meer van deze tijd. Bezoek dus geen evenementen waarbij dieren als bron van vermaak worden gebruikt.";

- het nog jaren zou kunnen duren voordat de rijksoverheid bepaalt dat gemeenten evenementen met dieren mogen verbieden op grond van dierenwelzijn;

- het vergunningplichtig stellen van evenementen met dieren, de gemeente in staat stelt om in gesprek te gaan met de organisatie en om voorwaarden te stellen op gebied van dierenwelzijn;

- in andere gemeenten, zoals Amsterdam en Den Haag, evenementen met gebruik van dieren al vergunningplichtig zijn en een ontmoedigingsbeleid wordt gevoerd;

Verzoekt het college:

- bij de eerstvolgende wijzigingsverordening de Algemene plaatselijke verordening van Haarlem aan te passen, om evenementen met dieren in alle gevallen vergunningplichtig te stellen;

- aan het verlenen van deze vergunning voorwaarden te stellen op gebied van dierenwelzijn (indien nodig in overleg met de Dierenbescherming) en vergunningaanvragers op deze voorwaarden te wijzen;

- bij de landelijke overheid te pleiten voor meer gemeentelijke mogelijkheden om het gebruik van dieren bij evenementen terug te dringen;

en gaat over tot de orde van de dag,

Partij voor de Dieren, Janneke Moedt

Actiepartij, Danny van Leeuwen

¹ Wet dieren, geldend vanaf 28-01-2022 t/m heden: https://wetten.overheid.nl/BWB...

² Standpunt Dierenbescherming m.b.t. evenementen met dieren: https://www.dierenbescherming....


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie 'Klimplanten op gemeentelijke muren'

Lees verder

Motie: 3-30-300 vuistregel: meer bomen in de wijk, dát heeft Haarlem nodig

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer