Motie 'Klim­planten op gemeen­te­lijke muren'


14 juli 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 11 en 14 juli 2022, ter bespreking van de Kadernota 2023,

Constaterende dat:

- de biodiversiteit ernstig onder druk staat;
- Haarlem één van de minst groene steden is van Nederland;

Overwegende dat:

- klimplanten tegen muren slechts weinig grondoppervlak in beslag nemen en toch veel bijdragen aan het vergroenen en klimaatbestendiger maken van de stad;
- een groenere omgeving bewezen bijdraagt aan het welbevinden van de mens;
- klimplanten anders dan vroeger gedacht geen schade aan muren toebrengen, met uitzondering van klimop op een oudere, zachtere stenen muur;
- inheemse klimplanten zoals wilde kamperfoelie, wilde bosrank en klimop ook zeer waardevol zijn voor insecten en vogels;
- de gemeente het goede voorbeeld dient te geven;

Draagt het college op om:

- klimplanten, biologisch gekweekt en bij voorkeur inheems, tegen gemeentelijke muren te laten groeien, overal waar dat enigszins mogelijk is en passend in het historisch stadsgezicht.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janneke Moedt, Partij voor de Dieren


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), ChristenUnie, Jouw Haarlem

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), OPHaarlem, VVD, CDA, GROENLINKS, D66