Motie 'Haarlem zoemt'


14 juli 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 11 en 14 juli 2022, ter bespreking van de Kadernota 2023,

Constaterende dat:

- meer dan de helft van de 358 Nederlandse wilde bijensoorten bedreigd zijn in hun voortbestaan;
- bestuiving door wilde bijen belangrijk is voor de natuur en de voedselvoorziening;
- de gemeente Haarlem al bezig is met het monitoren van wilde bijen als indicator voor de biodiversiteit en beleid maakt om de biodiversiteit te versterken waarbij deelname aan 'Nederland Zoemt' nog een extra stimulans kan betekenen;
- 'Nederland Zoemt' een project is van diverse natuur- en milieuorganisaties, met als doel het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland;
- de raad reeds eerder heeft voorgesteld de z.g.n. Nectar Index te gaan gebruiken en dat het college hier positief op reageerde1;

Overwegende dat:

- er geen deelnamekosten zijn verbonden aan 'Nederland Zoemt';
- deelname aan 'Nederland Zoemt' niet alleen advies oplevert, maar ook bijdraagt aan de kennis over bijen en een inspiratie kan zijn voor inwoners, bedrijven en andere gemeenten om zich ook in te zetten voor het voortbestaan van bijen;
- Haarlem door deelname aan 'Nederland Zoemt' meedingt naar de titel ‘bijvriendelijkste gemeente van Nederland’, wat weer extra media-aandacht voor de bij oplevert;

Draagt het college op om:

- de gemeente Haarlem aan te melden als deelnemer aan het project 'Nederland Zoemt';
- via al haar communicatiekanalen aandacht aan de deelname aan ‘Nederland Zoemt’ te geven;
- de adviezen van ‘Nederland Zoemt’, voor zover deze nog niet onderdeel zijn van het gemeentelijk beleid, in redelijkheid op te volgen om zo nog bijvriendelijker te worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janneke Moedt, Partij voor de Dieren
Renée Roodhuizen, Partij van de Arbeid
Danny van Leeuwen, Actiepartij

1 https://www.floron.nl/nectarin...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Actiepartij, Jouw Haarlem, OPHaarlem, CDA, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), VVD, GROENLINKS, D66, ChristenUnie

Lees onze andere moties

Motie 'Quickscan voor snelle klimaatadaptatie-acties'

Lees verder

Motie 'Klimplanten op gemeentelijke muren'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer