Motie 'Geen wapen­stok­wedloop in Haarlem'


1 juni 2023

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 1 juni 2023, naar
aanleiding van het Voornemen Tot Het Doen Van Aanvraag Bevoegdheid Wapenstok

Constaterende dat:
- de burgemeester in het Voornemen (p.3) aangeeft dat "de handhaver een manier
nodig heeft om personen, dan wel wapens op afstand te houden en tijd voor
(politie)assistentie te creëren. De wapenstok is hier een middel voor en mag alleen
ter zelfverdediging gebruikt worden."
- de burgemeester eveneens beweert dat "door het dragen van de wapenstok het
veiligheidsgevoel van een handhaver kan worden verhoogd en dat dit uit gesprekken
met handhavers tijdens het werkbezoek blijkt dat dit daadwerkelijk het geval is.
Handhavers geven aan zich veiliger te voelen wanneer zij een wapenstok bij zich
dragen tijdens escalerende situaties."

Overwegende dat:
- in de wetenschap wordt getwijfeld over de juridische status van de wapenstok als
verdedigingsmiddel.Volgens onderzoeker Lindeboom, van het Plato-Ockham IPS
onderzoeksteam, is het bijzondere dat de wapenstok in de wet als geweldsmiddel
omschreven staat ter ondersteuning van de taak van boa’s, maar niet als
verdedigingsmiddel. Dus strikt genomen, zegt hij, is een wapenstok ter verdediging
niet toegestaan. Hij noemt het ‘een schimmige situatie met veel haken en ogen’ (*),
- uit het onderzoek "Evaluatie van de inzet en het gebruik van de korte wapenstok door
buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s)" (**), hierna te noemen "De evaluatie",
(p. 60) blijkt dat niet zomaar conclusies kunnen worden getrokken over de rol die de
wapenstok kan spelen bij de-escalatie aangezien hiervoor de verzamelde gegevens
te eenzijdig gericht zijn op incidenten waar boa’s uitgerust zijn met een wapenstok.
- de evaluatie tevens aangeeft dat uit de 59 geregistreerde gevallen van inzet van de
wapenstok op personen wel is vastgesteld dat de-escalatie heeft opgetreden, niet of
de-escalatie zonder inzet van de wapenstok tot hetzelfde resultaat zou hebben
geleid. (p.61 "Evenmin kunnen we vaststellen wat zou zijn gebeurd als er geen
wapenstok aanwezig was geweest.")
- uit de evaluatie is gebleken dat de wapenstok voor boa’s zelf niet bijdraagt aan hun
veiligheidsgevoel, terwijl het daar allemaal om is begonnen.
- uit de evaluatie blijkt dat met name (wijzigende) handhavingstaken bijdragen aan het
veiligheidsgevoel van boa's,
- het veiligheidsgevoel opgehaald uit gesprekken met Haarlemse boa's ten aanzien
van de wapenstok niet overeenkomt met de uitkomsten van de evaluatie, het
wijzigende takenpakket mogelijk des te meer,
- inzet van de wapenstok teneinde tijd te winnen en bij te dragen aan het
veiligheidsgevoel van boa's onvoldoende is onderbouwd.

Verzoekt de burgemeester:
- Af te zien van het doen van een aanvraag bevoegheid wapenstok van boa's,
- Met boa's en politie een afbakening van taken overeen te komen, gericht op
specifieke thema's, geografisch afgebakende gebieden (en mogelijk tijdsstippen)
teneinde het veiligheidsgevoel van boa's te vergroten, waarbij inzet van de
wapenstok is voorbehouden aan de politie en de gemeenteraad hierover te
informeren.

En gaat over tot de orde van de dag

Actiepartij Danny van Leeuwen
Partij voor de Dieren Jacqueline van den Broek
Jouw Haarlem Moussa Aynan
GroenLinks Jasper Drost

(*)https://www.gemeente.nu/veiligheid/boa/toekennen-wapenstok-aan-boa-blijft-lastig/
(**)https://open.overheid.nl/documenten/ronl- 0711350aa1d3b8936ac32ed5ebe85a50cd84514f/pdf


Status

Verworpen

Voor

Forum voor Democratie, Actiepartij, Jouw Haarlem, OPHaarlem, Partij voor de Dieren, GROENLINKS

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), ChristenUnie, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), VVD, CDA, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)