Motie 'Groene lopers voor bewoners aan de Toekanweg'


19 oktober 2023

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 19 oktober 2023, besprekende de Toekanweg 7

Constaterende dat:

- de gemeente Haarlem hier 823 woningen gaat bouwen en hier meer dan 1000 mensen gaan wonen;

- de geplande binnentuin een beperkt oppervlakte heeft van circa 80 x 40 meter;

- de door de gemeente Haarlem gehanteerde 3-30-300 regel voorschrijft dat er binnen 300 meter een park of plantsoen binnen bereik moet zijn en dit bij de Toekanweg niet het geval is (ingang Engelandpark 700 meter, ingang Reinaldapark 1 km);

- in de Bestuursrapportage 2023 de recreatieve waarde van stadslandschappen en het recreatieve netwerk nog niet op orde zijn (oranje smiley);

- uit de Programmabegroting 2024-2028 blijkt dat zowel het totale oppervlakte groen van de openbare ruimte als ook het buurt- en wijkgroen amper toeneemt terwijl het aantal inwoners in Haarlem wel groeit en de komende jaren nog fors zal gaan groeien;

Overwegende dat:

- een groene omgeving meer uitnodigt tot bewegen, stressverlagend werkt en sociale verbindingen stimuleert*1;

-de gemeente Utrecht al vol heeft ingezet op de zogenaamde Groene Ommetjes waar elke inwoner recht op heeft*2;

- er reeds handreikingen zijn om het concept ‘Groen groeit mee’ voorhanden zijn, waar wordt ingezet op beleefbare groenverbindingen van voordeur tot landschap*3;

- het verbinden van groengebieden door middel van groene lopers voor een ecologische verbinding zorgt waardoor dieren (zoals insecten) grotere overlevingskansen hebben;

Verzoekt het college:

- met een voorstel te komen voor groene lopers vanuit de Toekanweg 7 richting het Engelandpark, Spaarnepark en het Reinaldapark, hier bewoners actief bij te betrekken en hier de raad uiterlijk bij de Kadernota 2025 over te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Jacqueline van den Broek


*1 https://www.wur.nl/nl/dossiers... en https://www.rivm.nl/nieuws/gro...

*2 https://mcu.nl/nieuws/groen-di...

*3 https://www.stateninformatie.p...


Status

Verworpen

Voor

Trots op Nederland (TROTS), Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), Partij voor de Dieren

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), ChristenUnie, Actiepartij, OPHaarlem, VVD, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Lees onze andere moties

Amendement 'Behoud de natuur en de rust in het Van Leeuwenhoekpark'

Lees verder

Motie 'Op naar een 100% biologisch bloemencorso'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer