Amen­dement 'Behoud de natuur en de rust in het Van Leeu­wen­hoekpark'


28 september 2023

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op donderdag 28 september 2023, voorliggend de vaststelling van het gewijzigde Masterplan Ontwikkelzone Zuid-West;

Constaterende dat:

- voor ecologische hotspots en potentiegebieden de gemeente Haarlem meldt dat ingrepen in deze gebieden niet zijn toegestaan als deze de ecologische waarden aantasten. Het bebouwen van ecologische hotspots en potentiegebieden mag dan ook niet*1;

- de gemeente Haarlem voorts meldt dat alleen in uitzonderlijke gevallen als er sprake is van een aantoonbaar en zwaarwegend maatschappelijk belang en er onderbouwd is dat er geen alternatief kan worden gevonden, aantasting van de natuurwaarden onontkoombaar is en dat er dan gecompenseerd dient te worden*1;

- de gemeenteraad van Haarlem op 29 juni 2022 de noodtoestand voor de biodiversiteit heeft uitgeroepen*2;

Overwegende dat:

- in het Ecologisch Beleidsplan staat dat de ecologische betekenis van het Van Leeuwenhoekpark de afgelopen jaren door ecologisch beheer flink gestegen is*3;

- het toevoegen van twee woontorens van respectievelijk 10 en 17 verdiepingen de rust voor de dieren in dit gebied zal verstoren;

- voor het realiseren van deze woontorens gezonde volwassen bomen zullen moeten worden gekapt;

- als alternatief voor het bouwen in een ecologisch gebied ook gezocht kan worden naar al verharde locaties die in of net buiten dit gebied vallen, bijvoorbeeld door het optoppen van gebouwen, of naar andere locaties in de stad waar er geen sprake is van een ecologisch (potentie)gebied;

- als argument voor de bouw sociale veiligheid genoemd wordt, maar deze ook op andere manieren kan worden vergroot;*4

- in het plan niet wordt voldaan aan de 3-30-300 vuistregel uit het Groenbeleidsplan;

Besluit:

Het raadsbesluit uit te breiden met het volgende besluitpunt:

2. Het Van Leeuwenhoekpark vrij te houden van bebouwing en hierop het raadsstuk en Masterplan aan te passen.

Het gaat om aanpassing en/of verwijdering van de volgende passages.

In het raadsstuk:

Op pag. 9: ‘Om deze schaal bebouwing te realiseren en aan de programmatische doelstellingen te voldoen, gaan we op acht plekken de hoogte in. De hoogte van deze accenten varieert tussen de 9 en 12 lagen. In het Van Leeuwenhoekpark maximaal 10 en 17 lagen.’

In het Masterplan Ontwikkelzone Zuid-West:

1) de passages over de bouw in het Van Leeuwenhoek te verwijderen. Het gaat hierbij om de volgende passages:

• op blz 33: ‘In het Van Leeuwenhoekpark zien we kansen voor woningbouw. Dat doen we bewust aan de zuidzijde

van het park. Hier heeft de openbare ruimte een desolaat karakter. Door woningbouw toe te voegen op deze locatie kunnen we in deze hoek de sociale veiligheid vergroten. Het verlies aan groen wordt in het plangebied gecompenseerd.’

• Op blz 40: . Door aan de zuidzijde een strategische toevoeging van woningen met een publieke plint met een sociaal maatschappelijke functie toe te voegen verhogen we de sociale veiligheid in het park.

• Op Blz 51: In het Van Leeuwenhoekpark maximaal 10 en 17 lagen. En verderop: Met uitzondering van de hoogteaccenten in het Van Leeuwenhoekpark zijn alle accenten ingepast in bouwblokken. En verderop: Locatie Van Leeuwenhoekpark: door de bebouwing te concentreren in twee torens aan de zuidzijde van het plangebied houden we een ruime maat over ten opzichte van de bebouwing van Haarlem Hoog en de naastgelegen woningbouw. We sparen zoveel als mogelijk park en sluiten aan bij een reeks van hogere volumes langs de randweg. De bouwhoogtes van 10 en 17 bouwlagen geven op deze positie geen aanvullende schaduw op de tuinen of gevels van omliggende woningbouw.

• Op blz 71: De ontwikkeling van woningbouw in het Van Leeuwenhoekpark biedt kansen en kan helpen bestaande problemen op te lossen. Met de nieuwbouw willen we het park aantrekkelijker, beter bruikbaar en veiliger maken.

Het park is de rode draad in de ontwikkeling van dit deelgebied. En verderop: De concentratie van de nieuwe woningbouw door middel van twee hoogte accenten komt aan de zuidzijde. Hierdoor ontstaat afstand tot Haarlem Hoog, worden de verschillende ruimtes in het park beter verbonden én wordt de sociale veiligheid van het gebied rondom verhoogd. In de plinten is ruimte voor publieke en/of maatschappelijke voorzieningen. De zuidelijke toren markeert als stedelijk hoogteaccent de entree van de stad. En verderop: Bij de positionering van de nieuwbouw wordt getracht zoveel als mogelijk waardevolle boomgroepen te sparen en het parkeren ondergronds op te lossen.

2) De ingetekende flatgebouwen in het Van Leeuwenhoekpark op alle tekeningen uit het Masterplan te verwijderen.

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Jacqueline van den Broek en Janneke Moedt


*1 https://gemeentebestuur-haarle...

*2 https://gemeentebestuur.haarle...

*3 https://gemeentebestuur.haarle...

*4 https://www.padlandscape.com/s...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Jouw Haarlem, OPHaarlem, Forum voor Democratie, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), ChristenUnie, Actiepartij, SP (Socialistische Partij), VVD, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)