Motie 'Onderzoek onder­steuning minima bij dieren­arts­kosten'


10 juli 2023

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 10 en 13 juli 2023, ter bespreking van de Kadernota 2024,

constaterende dat:

- de helft van de Nederlandse huishoudens een huisdier heeft;
- onder deze huisdierbezitters ook minimahuishoudens vallen;
- onverwachtse dierenartskosten voor minima vaak een groot beslag leggen op het beschikbare budget;

overwegende dat:

- wanneer daardoor diergeneeskundige zorg wordt uitgesteld, dit vaak leidt tot ernstiger gezondheidsproblemen bij huisdieren, met meer (verborgen) dierenleed en vaak ook uiteindelijk hogere kosten tot gevolg;
- wanneer planbare zorg zoals castratie om budgettaire redenen wordt uitgesteld, dit regelmatig tot ongeplande nakomelingen leidt en regelmatig daarmee samenhangende extra (hoge) kosten, zoals een keizersnede;

verzoekt het college:

- te onderzoeken hoe middels minimabeleid in een ondersteuning bij noodzakelijke dierenartskosten zou kunnen worden voorzien en de gemeenteraad hierover uiterlijk bij de Programmabegroting 2024-2027 te informeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Jacqueline van den Broek
Jouw Haarlem, Arwen Scholten
SP, Sibel Özogul
Trots Haarlem, Sander van den Raadt
PvdA, Erica Bastiaans


Status

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, GROENLINKS, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), Jouw Haarlem, SP (Socialistische Partij), Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Tegen

ChristenUnie, D66, Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, Hart voor Haarlem, VVD, CDA, OPHaarlem

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie ‘minder maaien, meer insecten’

Lees verder

Motie ‘Ook voor kleine muggen inzetten op groen’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer