Motie ‘minder maaien, meer insecten’


10 juli 2023

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 10 en 13 juli 2023, besprekende de Kadernota 2024,

Constaterende dat:

- vanuit organisaties op het gebied van bestuivers, zoals de Vlinderstichting en stichting EIS, wordt geadviseerd om bij elke maaibeurt 15-30% te laten staan¹;
- de gemeente Haarlem bij ecologisch beheerd grasland 20% per maaibeurt ongemaaid laat¹;
- andere gemeentes zoals Almere om ecologische redenen 30% per maaibeurt laten staan²;
- de gemeenteraad in 2022 de noodtoestand voor de biodiversiteit heeft uitgeroepen, onder andere vanwege de schrikbarende afname van de hoeveelheid insecten;

Overwegende dat:

- bij elke maaibeurt vele insecten het leven laten;
- daarmee ook het voedselaanbod voor onder andere vogels en egels vermindert;
- vele insectensoorten in hun onvolwassen stadium (het grootste deel van hun leven) gebonden zijn aan waardplanten;
- deze waardplanten ook (of eigenlijk: juist) op rijkere grond groeien en daarom maaien om te verschralen niet persé het beste is voor ongewervelden;
- de levenscyclus van veel insectensoorten ongeveer een jaar is, waardoor hun voortplanting in het gedrang komt bij 1 x per jaar of vaker maaien;
- hoe meer grasland langere tijd ongemaaid wordt gelaten, hoe groter de overlevingskansen voor insecten zijn;

Verzoekt het college:

- in plaats van 20% bij elke maaibeurt van ecologisch beheerd grasland minimaal 30% te laten staan;

en gaat over tot de orde van de dag.

Partij voor de Dieren, Janneke Moedt
CDA, Petra Oppenhuis
Jouw Haarlem, Arwen Scholten
GroenLinks, Janneke Barten
ChristenUnie, Frank Visser
Actiepartij, Danny van Leeuwen

¹: 20230900707 1_ Beantwoording schriftelijke vragen ex_ art_ 32 Biodiversiteit (notubiz.nl)

²: https://www.almere.nl/wonen/be...


Status

Aangenomen

Voor

ChristenUnie, Actiepartij, Jouw Haarlem, SP (Socialistische Partij), OPHaarlem, Partij voor de Dieren, CDA, GROENLINKS, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, VVD, D66

Lees onze andere moties

Motie 'Meer Bomen Nu'

Lees verder

Motie 'Onderzoek ondersteuning minima bij dierenartskosten'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer