Kappen van bomen


Monde­linge vraag

Indiendatum: 30 mrt. 2023

Het valt de Partij voor de Dieren op dat bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen van een boom/bomen, redenen worden genoemd die ons inziens gezien de klimaat- en natuurcrises waar we ons in bevinden, niet dringend genoeg zijn om kap (ook al is het met herplant) te rechtvaardigen.
Bijvoorbeeld het verlenen van een vergunning voor het kappen van een lijsterbes vanwege ‘giftige’ bessen (de bessen zijn niet giftig, vogels zijn er dol op en je kunt ze zelfs als mens eten) en het kappen van 7 bomen met als reden herinrichting erf.

  1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat dit geen redenen zouden moeten zijn om een kapvergunning te verlenen?
  2. Zo ja, wat gaat het college doen om te zorgen dat dit soort redenen niet meer tot een vergunningsverlening leidt?
  3. Zo nee, waarom niet?