Kappen van bomen in Haarlem


Monde­linge vragen

Indiendatum: 1 jun. 2023

Onlangs lazen wij het bericht over het voornemen van het bestuur om 58 bomen te kappen. https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20230526_62024593

Hierover hebben wij de volgende vragen:
1) Zijn Platform Groen en/of de Bomenwachters en/of de Bomenridders geconsulteerd t.a.v. .het voornemen deze bomen te kappen? Zo ja, waren zij het eens met de analyse dat deze bomen gekapt moesten worden en zo nee, waarom is hun input/advies niet gevraagd?
2) Is het college bereid om de lijst met te kappen bomen, inclusief de onderliggende onderzoeken en motiveringen voor de kap, met ons te delen? Zo nee, waarom niet?
3) Bent u het met de Partij voor de Dieren eens dat het nuttig zou zijn om bij de mogelijke kap van monumentale bomen in ieder geval een second opinion te vragen? Zo nee, waarom niet?
4) Deelt u de mening dat ‘dood hout leeft’? Met andere woorden, het laten liggen van gekapte bomen versterkt de biodiversiteit doordat de boom gebruikt wordt als voedsel en schuilplek voor talloze insecten, vogels en dieren
5) Bent u bereid i.s.m. de stadsecoloog al het mogelijke te doen om de mogelijk te kappen bomen zoveel mogelijk in de omgeving te laten liggen?