Monde­linge vragen subsidie Bloe­men­corso


Indiendatum: 21 apr. 2022

De gemeente Haarlem heeft bij de Nieuwe indeling evenementensubsidie 2020-2023 (vastgesteld in
2019) meerjarenafspraken met Stichting Bloemencorso Bollenstreek opgenomen. Hier is voor de
periode van 2020-2023 een bedrag van 100.000 Euro gereserveerd. Dit is 21% van het totale bedrag
dat de gemeente beschikbaar stelt voor alle evenementen die subsidie ontvangen. De Stichting
Bloemencorso Bollenstreek is daarmee met afstand de grootste subsidie ontvanger van alle
evenementen in Haarlem. (Bevrijdingspop volgt met € 55.000 subsidie). Tevens stelt de gemeente in
haar kernboodschap evenementen te willen verduurzamen.
De Partij voor de Dieren heeft de volgende vragen:

1) Door corona heeft het Bloemencorso twee jaar geen doorgang kunnen vinden. Heeft dit effect
op het gereserveerde subsidiebedrag van € 100.000,-? Vervalt een deel van dit bedrag of wordt
het doorgeschoven? Of kan het gehele bedrag alsnog nu voor de editie van 2022 en 2023
gebruikt worden? Heeft de Stichting Bloemencorso Bollenstreek alsnog de subsidie
aangevraagd? Indien ja, hoeveel?

2) Waarom ontbreekt Stichting Bloemencorso Bollenstreek in de puntenlijst beoordelingscriteria
Evenementensubsidie 2020-2023?

3) Indien subsidie is verleend voor de aankomende editie van het bloemencorso, hoe rijmt het
college dit met de duurzaamheidscriteria ten aanzien van bewustwording van het publiek over
duurzaamheid? Of de visie van de organisatie over duurzaamheid voor de komende jaren? Dit
door de constatering dat lelies en tulpen (na aardappels) tot de meest intensief bespoten
gewassen behoren en dat het gebruik van landbouwgif ook in de sierteelt relatief hoog is?

4) Is het college voornemens in haar nieuw op te stellen evenementenbeleid niet sec naar de
duurzaamheid van de uitvoering van het evenement te kijken maar ook naar de duurzaamheid
van sector zelf die wordt vertegenwoordigd door het evenement?

Indiendatum: 21 apr. 2022
Antwoorddatum: 21 apr. 2022

J. Wienen (Burgermeester):

In 2020 heeft het Bloemencorso het volledige bedrag mogen houden om continuïteit van evenement te waarborgen. Dat is ook zo afgesproken met alle evenementen en dat ze ook met de raad overlegt. In 2021 heeft het Bloemencorso een alternatief online programma uitgevoerd en is een groot gedeelte van de subsidie teruggevloeid, dat was €80.000 en ook dat is door een raadsinformatiebrief gemeld aan de raad. En volgens de overeenkomst die wij hebben, dat is een meerjarige overeenkomst ontvangen zij dit jaar €105.000.

Dat is ook de reden waarom ze niet in de beoordelingscriteria nu voorkomen omdat dit gewoon een meerjarenafspraak is die was gemaakt voor meerdere jaren.

Ten aanzien van de duurzaamheid. Dat is een van de dingen waar we heel erg mee bezig zijn rond evenementen en ik denk dat zeker ook de moeite waard is om te kijken wat de duurzaamheidsmogelijkheden zijn als het gaat om dit evenement, dus we hebben diverse zaken waar we het evenement in overleg zijn om te kijken hoe kunnen we de duurzaamheid zo hoog mogelijk maken en daar zullen we zeker met dit evenement ook naar kijken.

Uw suggestie om te zeggen van zou je niet ook moeten kijken naar de sector en haar nog veel breder niet een evenement zelf maar achterliggende achtergronden zou je niet Ook moet kijken naar de sector en daar nog veel breder niet het evenement zelf maar achterliggende achtergronden om dat te gaan beoordelen.

Het lijkt me goed om daar bij de volgende editie van het meerjaren evenementenbeleid gewoon nog eens met elkaar over van gedachten te wisselen, want er komen natuurlijk wel heel erg veel aspecten bij kijken en dat is het de moeite waard om te bekijken welke dingen je daar dan wel en daar niet bij zou kunnen betekenen.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen over tempe­ratuur in gemeen­te­ge­bouwen

Lees verder

Mondelinge vragen: Plastic hoort geen nestmateriaal te zijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer