Monde­linge vragen: Plastic hoort geen nest­ma­te­riaal te zijn


Indiendatum: 12 mei 2022

Voorzitter, het is mei en dan leggen vele vogels een ei. Nu viel het ons op dat in veel nesten van watervogels plastic verwerkt zit als nestmateriaal en dat er veel afval in Haarlemse wateren drijft. Daarom stellen wij deze vragen. Dank u wel.

  • Is de wethouder ook van mening dat plastic geen onderdeel dient te zijn van een vogelnest?

  • Is het probleem van afval in het oppervlaktewater (en de gevolgen hiervan voor de natuur) in het vizier bij Spaarnelanden?

  • Is de wethouder van plan om deze vervuiling structureel op te lossen? Zo ja, hoe?