Schrif­te­lijke vragen kapver­gunning bomen Gonnet­straat


Indiendatum: 1 apr. 2022

Geacht college,

Op 28 maart 2022 werd door het college een kapvergunning afgegeven voor 3 lindes van 60-80 jaar oud, deze bomen staan bij het bouwproject van HBB bij de Gonnetstraat (boomnummers 53393/53391/53390).

Onze stad staat voor een aantal grote opgaven, waarvan het bestrijden van de klimaat- en biodiversiteitscrises de grootste zijn. Recent onderzoek van Stichting Natuur en Milieu wijst uit dat Haarlem één van de meest versteende steden van Nederland is. Bomen zijn zeer waardevol voor klimaatadaptatie en mensen voelen zich bewezen gelukkiger in een groene omgeving.

Oudere bomen vangen veel meer CO2 op dan jongere. Na herplant duurt het decennia eerdat deze capaciteit op een vergelijkbaar niveau is. Die tijd hebben we niet. Ook bieden oude bomen met een grotere kroonomvang een veel grotere waarde voor de biodiversiteit, er leven bijvoorbeeld veel meer insecten in, die weer voedsel zijn voor vogels.

In het bestemmingsplan Gonnetstraat 22-26, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 maart 2019, staat dat de omliggende bomen blijven staan en tijdens de bouw waar nodig beschermd worden.

HBB heeft bij aanvang van dit bouwproject verzuimd om bouwhekken rond de bomen te plaatsen. Deze bouwhekken staan er na bezwaar van omwonenden wel, de bomen staan er momenteel goed bij in een breed trottoir. Er is voldoende ruimte voor bouwsteigers. Bomen van dezelfde soort en omvang staan ook voor het gebouw aan de Gonnetstraat 26, met vergelijkbare afstand tot de gevel en ook deze bomen doen het prima.

De Partij voor de Dieren vindt dat het niet uit te leggen is dat er bomen worden gekapt, terwijl er andere opties zijn, zoals het aanpassen van het bouwplan waarbij rekening wordt gehouden met bomen. Wij stellen daarom deze vragen:

1. Is het college het met ons eens dat behoud van bomen om heel veel redenen waardevol is?

2. Is het waar dat er toestemming voor dit project is gegeven, onder voorbehoud van behoud van deze bomen?

3. Zo ja, hoe kan het dat er nu toch een kapvergunning is afgegeven?

4. Is het college bereid om de kapvergunning voor deze 3 lindes in te trekken?

5. Zo nee, waarom niet?

6. Is het een incident dat er, terwijl in het bestemmingsplan staat dat de bestaande bomen behouden dienen te blijven, alsnog gekapt dreigt te gaan worden, of is er in de gemeente Haarlem een structureel gebrek aan bescherming van bomen?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Janneke Moedt

1. Het college is het eens met uw stelling.

2. In 2019 stelde de gemeenteraad een bestemmingsplanwijziging vast om de ontwikkeling mogelijk te maken. In het bijbehorende raadsstuk staat bij de argumenten dat de ontwikkeling voorziet in diverse duurzaamheidsmaatregelen: "Behoud van het bestaande stratenpatroon, waardoor onder andere het riool en de straatbomen gehandhaafd kunnen blijven". Dit is ook opgenomen in de toelichting bij het bestemmingsplan bij "stedenbouwkundige uitgangspunten' en in de "groenparagraaf”. Bij het vaststellen van een bestemmingsplan (in het vroege stadium van een ontwikkeling) is zo'n toelichting een momentopname. Wanneer een ontwikkeling meer richting uitvoering gaat kan er sprake zijn van voortschrijdend inzicht. Zo'n toelichting is, in tegenstelling tot de bestemmingsplanregels, niet bindend.

3. Nu HBB aan het bouwen is blijkt dat de 3 lindenbomen waarvoor recent een kapvergunning verleend is, toch conflicteren met de nieuwe gebouwen. De nieuwe gebouwen worden hoger dan de oude (gesloopte) gebouwen en de bomen staan zeer dicht op de gevellijn. Tijdens het opstellen van het stedenbouwkundig plan en het traject voor de omgevingsvergunning voor de bouw is dit conflict niet gesignaleerd en ging men nog uit van behoud van de bomen.

4. Het college blijft, in afwachting van de bezwaarprocedure, bij haar eerder genomen besluit.

5. Het college staat nog steeds achter de argumenten uit het op 18 januari 2022 genomen collegebesluit, waarmee zij haar goedkeuring gaf voor de kap, toestemming voor het indienen van een kapaanvraag en daarmee doorgang verleende voor de bouw van de woningen. Het college wacht de bewaarprocedure af.

6. Dit is een incident. Er is geen sprake van een structureel gebrek aan bescherming van bomen. De bescherming van bomen is geregeld in de Haarlemse bomenverordening. Deze verordening is recent opnieuw vastgesteld en hierin zijn bomen goed beschermd.