Schrif­te­lijke vragen omge­waaide rode beuk op het Staten Bolwerk


Indiendatum: 14 apr. 2022

Schriftelijke vragen ex. artikel 38 m.b.t. omgewaaide rode beuk op het Staten Bolwerk

Haarlem, 14 april 2022

Geacht college,

Sinds februari ligt een circa 222 jaar oude rode beuk op het Staten Bolwerk, deels op land en deels in het water, geveld door een storm. Bomen in de stad hebben het moeilijk. De bodem is vaak verdicht: slechts één keer erlangs rijden met zwaar materieel en er ontstaat een drukgolf die een paar meter diep gaat en de bodem en de wortels daarin zodanig aandrukt dat deze niet meer tijdens deze eeuw zullen herstellen. Hete droge zomers als gevolg van klimaatverandering doen beuken ook geen goed.

Ook omgewaaide bomen hebben gelukkig nog een grote ecologische waarde: ze dienen als schuilplaats voor dieren en ze worden als ze sterven langzaam opgegeten door een enorme hoeveelheid insecten en schimmels. Insecten dienen weer als voeding voor grotere dieren, zoals vogels. Langzaam worden voedingsstoffen teruggegeven aan de bodem. Vissen kunnen eten van de algen die groeien op de onder water liggende takken.

Het is overigens nog de vraag of deze beuk zal overlijden, aangezien de boom aan het uitlopen is:

(foto van 13/04/2022)

Binnen een week zat tussen de takken van deze boom een meerkoet te broeden, de reden dat Spaarnelanden tot op heden de boom niet heeft mogen verzagen. De boom heeft inmiddels ook een sociale functie: mensen blijven er staan, maken een praatje met elkaar, kinderen klimmen erop. De boom ligt duidelijk niet in de weg. De Partij voor de Dieren vindt dat deze boom moet blijven liggen, ook als deze meerkoet is uitgebroed.

We hebben niet alleen een klimaatcrisis, maar ook een biodiversiteitscrisis: de cijfers zijn schrikbarend¹. Als we het tij niet weten te keren sterft de komende jaren een miljoen planten- en diersoorten uit.

Alle kleine bee(s)tjes helpen en wij stellen daarom deze vragen:

  1. Erkent het college het grote belang van biodiversiteit?
  2. Erkent het college in dat kader ook de ecologische waarde van dood hout?
  3. Erkent het college het gebrek aan problemen met deze boom nu hij niet weggehaald mag worden?
  4. Is het college bereid om ervoor te zorgen dat deze boom kan blijven liggen om zo haar ecologische functie te kunnen blijven vervullen?
  5. Zo nee, waarom niet?

Dank u wel, namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Janneke Moedt

¹ IPBES rapport ‘The regional assessment report on biodiversity and ecosystem services for Europe and Central Asia’, summary for policy makers

1. Ja.

2. Ja.

3. Het college ziet geen mogelijkheid om de omgevallen rode beuk op de huidige locatie te laten liggen.

4. Het Staten Bolwerk is ingericht door landschaps- en tuinarchitect Zocher door van de stadswallen wandelgebied te maken voor de inwoners van Haarlem. Het werk van Zocher kenmerkt zich door de wandelaar het idee te geven dat waterpartijen eindeloos doorlopen, met bomengroepen of alleenstaande bomen en beplanting op strategische plekken. Een omgewaaide boom is niet het beeld dat verwacht wordt en past bij de Bolwerken en een historische stad. Dat past beter in de Haarlemmer Hout.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen kapvergunning bomen Gonnetstraat

Lees verder

Mondelinge vragen over tempe­ratuur in gemeen­te­ge­bouwen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer