Motie 'Afschaffen honden­be­lasting'


14 juli 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op maandag 11 en donderdag 14 juli 2022, ter bespreking van de Kadernota 2023,

Constaterende dat:

- Hondenbelasting in de Middeleeuwen werd ingevoerd om hondsdolheid te bestrijden, het aantal zwerfhonden terug te dringen en als transportbelasting op de hondenkar;
- de gemeente Haarlem hondenbelasting heft en de opbrengst daarvan niet ten goede komt aan honden, maar terugvloeit naar de algemene middelen;
- in de gemeente Haarlem een opruimplicht geldt voor hondenpoep en een boete kan worden uitgedeeld als deze verplichting niet wordt nagekomen;
- bijna de helft van de Nederlandse gemeenten geen hondenbelasting meer heft, waaronder sinds kort ook buurgemeente Heemstede;

Overwegende dat:

- de redenen voor het heffen van hondenbelasting in de huidige tijd niet meer relevant zijn;
- op andere diersoorten, zoals katten en paarden, geen belasting wordt geheven;
- het heffen van belasting op een levend wezen een vreemde gang van zaken is;
- gemeenten niet verplicht zijn hondenbelasting te heffen;

Verzoekt het college:

- bij de komende begroting tot een voorstel te komen tot afschaffing van de hondenbelasting.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janneke Moedt, Partij voor de Dieren
Peter van Kessel, VVD


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, VVD

Tegen

ChristenUnie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), SP (Socialistische Partij), CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.), OPHaarlem

Lees onze andere moties

Gemeenteraad Haarlem steunt motie PvdD over noodtoestand biodiversiteit

Lees verder

Motie 'Haarlemse pleinen groen'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer