Motie 'Haarlemse pleinen groen'


14 juli 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 11 en 14 juli 2022, ter bespreking van de Kadernota 2023,

Constaterende dat:

- klimaat en biodiversiteit in grote problemen verkeren;
- Haarlem één van de minst groene steden van Nederland is;
- het temperatuurverschil tussen stad en buitengebied in warme zomers wel 4 tot 7° C kan bedragen¹;

Overwegende dat:

- bomen als airco's kunnen fungeren;
- in Haarlem op veel pleinen nog genoeg ruimte voor extra groen en extra waterberging is;
- pleinen een sociale functie hebben, voor onder andere ontmoeting, bezinning en beweging;
- recente IPCC rapporten laten zien dat de Aarde sneller opwarmt dan eerder voorspeld was²;
- er dus geen tijd is om te wachten op herinrichting van pleinen alvorens bomen toe te voegen;

Draagt het college op om:

- alle pleinen in de gemeente Haarlem te inventariseren, in samenwerking met bewoners en groene organisaties, om zoveel mogelijk bomen en grondgebonden plantvakken toe te voegen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janneke Moedt, Partij voor de Dieren
Frank Visser, ChristenUnie

¹: https://www.knmi.nl/kennis-en-...

²: https://www.weer.nl/nieuws/202...


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Haarlem, ChristenUnie, OPHaarlem

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), Jouw Haarlem, SP (Socialistische Partij), VVD, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)