Motie 'Drijvende tuinen'


14 juli 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 11 en 14 juli 2022, ter bespreking van de Kadernota 2023,

Constaterende dat:

- het coalitieprogramma Actie! spreekt over het groener maken van de gemeente Haarlem, met meer biodiversiteit en beter aangepast aan het veranderende klimaat;
- de ambitie uit de 'SOR-groen' met betrekking tot het aantal natuurvriendelijke oevers niet kon worden waargemaakt;

Overwegende dat:

- in Amsterdam al jaren door bewoners onderhouden drijvende tuinen zijn, o.a. in de Pijp;
- drijvende tuinen een aanwinst zijn voor de biodiversiteit, maar ook te water geraakte dieren een kans geven om op het droge te komen;
- drijvende tuinen kades een mooi aanzicht geven en wanneer gemeenschappelijk onderhouden door buurtbewoners ook een sociale functie kunnen hebben;

Verzoekt het College:

- een pilot te starten om bij minimaal 1 kade drijvende natuurtuinen aan te leggen;
- daarbij ook de buurtbewoners te betrekken.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janneke Moedt, Partij voor de Dieren
Frank Visser, ChristenUnie


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie, Trots op Nederland (TROTS), Hart voor Haarlem, OPHaarlem

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, Actiepartij, Jouw Haarlem, SP (Socialistische Partij), VVD, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)