Motie 'Onderzoek korting op riool­heffing en subsidie voor meer groene, klimaat­be­stendige tuinen'


14 juli 2022

De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen op 11 en 14 juli 2022, ter bespreking van de Kadernota 2023,

Constaterende dat:

- betegelde tuinen bij overvloedige regenval bijdragen aan vermindering van de verwerkingscapaciteit van het riool;
- straten en tuinen door hevige regenval onder water kunnen komen te staan, met gevolgen als ondergelopen kelders, verzakkingen en andere waterschade;
- groenere tuinen bijdragen aan verhoging van de biodiversiteit en vermindering van hittestress;

Overwegende dat:

- andere gemeenten effectief maatregelen hebben genomen om een toename van het aantal groenere, klimaatbestendiger tuinen¹ en een toename van woningen waarbij de regenwaterafvoer is afgekoppeld van het riool² te bewerkstelligen;

Vraagt het college te onderzoeken of:

- inwoners van Haarlem met een voor minder dan 50% betegelde tuin en een van het riool afgekoppelde hemelwaterafvoer een korting op de rioolbelasting kunnen krijgen;
- inwoners van Haarlem die hun regenwaterafvoer willen afkoppelen van het riool, daarvoor een subsidie kunnen krijgen;
- inwoners van Haarlem die hun tuin groener en klimaatbestendiger willen maken, daarvoor een subsidie kunnen krijgen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Janneke Moedt, Partij voor de Dieren

¹: Subsidie Klimaatadaptatie | Rotterdam.nl

²: Afvoer regenwater afkoppelen: in meer gemeenten subsidie - 1Limburg


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren

Tegen

Belang Van Nederland (BVNL), Forum voor Democratie, ChristenUnie, Actiepartij, Trots op Nederland (TROTS), Jouw Haarlem, Hart voor Haarlem, SP (Socialistische Partij), OPHaarlem, VVD, CDA, GROENLINKS, D66, Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

Lees onze andere moties

Motie 'Niet meer stoken voor de buitenlucht‘

Lees verder

Motie 'Quickscan voor snelle klimaatadaptatie-acties'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer