ex. art. 32 Biodi­ver­siteit


Schrif­te­lijke vragen

Indiendatum: 22 mei 2023

De biodiversiteit neemt wereldwijd in een schrikbarend tempo af en de tijd om handelen is nu.

Diverse inwoners meldden zich de laatste weken bij ons, omdat ze zich ernstig zorgen maken over de biodiversiteitscrisis. Ze vragen waarom boomspiegels en perken worden kaalgeschoffeld, waarom stoepplantjes die langs muren groeien worden afgemaaid, waarom de bermen vol staan met narcissen die ecologisch gezien nauwelijks van waarde zijn, waarom inheemse bloemen waar de insecten veel meer aan hebben wél worden afgemaaid terwijl ze net in bloei komen. De gemeenteraad heeft de noodtoestand voor de biodiversiteit uitgeroepen, zeggen ze, waarom verandert er dan niets?

Nu hebben wij begrepen dat er begin volgend jaar pas concrete afspraken met de uitvoerende organisatie worden gemaakt om de biodiversiteit te vergroten en dat ondertussen de oude afspraken gelden. We hebben de volgende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat de biodiversiteit bedreigd wordt en dat dit ernstige risico’s met zich meebrengt? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het college het met ons eens dat herstel van biodiversiteit hoge prioriteit zou moeten hebben binnen het domein groen? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college bereid om te versnellen in het tot stand brengen van concrete afspraken die leiden tot méér in plaats van minder biodiversiteit? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bijvoorbeeld bereid om, in navolging van de gemeente Almere¹, bij het maaien van ecologisch beheerd gras bij elke maaibeurt minimaal een derde te laten staan? Zo nee, waarom niet?
  5. Is het college bijvoorbeeld bereid om voor dit lente- en zomerseizoen al te kijken naar flexibiliteit en maatwerk bij de uitvoering, bijvoorbeeld wanneer er bijzondere planten-/ bloemensoorten zijn aangetroffen of bij droogte? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het college het met ons eens dat kennis van ecologisch beheer onontbeerlijk is, niet alleen bij de beleidsmakers maar ook bij de uitvoerders? Zo nee, waarom niet?
  7. Ziet het college mogelijkheden om een cursus ecologisch beheer (bv Kleurkeur²) voor het uitvoerend personeel (zowel van Spaarnelanden als van onderaannemers) onderdeel te laten zijn van de te maken concrete afspraken? Zo nee, waarom niet?
  8. Is het college bereid om inwoners uitgebreider te informeren over de biodiversiteitscrisis en het beleid dat nodig is om deze crisis te bestrijden? Zo nee, waarom niet?

¹: https://www.almere.nl/wonen/beheer-en-onderhoud/groen/gras

²: https://www.vlinderstichting.nl/kleurkeur