Schrif­te­lijke vragen ex art. 38 Roof­vo­gelshow in volks­tui­nen­complex Poel­pol­der­vreugde


Indiendatum: 28 aug. 2022

Geacht college,

Op zaterdag 20 augustus 2022 vond een roofvogelshow plaats bij volkstuinencomplex Poelpoldervreugde in de Boerhaavewijk. Daarbij vloog een Europese oehoe weg en landde naast de Boerhaavelaan. Een voorbijrijdende fietser moest de uil pakken, waarna de oehoe nogmaals wegvloog en in een boom ging zitten, waarna hij werd opgesloten in het busje van de valkenier┬╣.

De oehoe is een van de grootste uilen ter wereld en is een wettelijk beschermde inheemse diersoort. Helaas is het wel toegestaan om roofvogels die gekweekt zijn in gevangenschap te houden en te verhandelen, mits voorzien van een pootring en een certificaat van herkomst.

De Partij voor de Dieren is van mening dat roofvogels wilde dieren zijn, die in gevangenschap ernstig worden benadeeld in hun welzijn. Ze kunnen in gevangenschap niet hun natuurlijke gedrag vertonen: vrij vliegen, jagen, zelf een partner zoeken en jongen grootbrengen lukt niet als je in een hok zit of aangebonden aan een blok en alleen kleine stukjes mag vliegen bij een show. De vogels worden vaak hongerig gehouden zodat ze een reden hebben om terug te keren naar de handschoen. Daarnaast zijn uilen nachtdieren, het is voor hen onnatuurlijk om in fel daglicht aan publiek te worden vertoond. Frequent op transport gaan levert de dieren extra stress op. Het tonen van roofvogels, inclusief uilen, wakkert (illegale) handel aan: particulieren kunnen op het idee worden gebracht om zelf zo'n roofvogel als huisdier te nemen. Tenslotte kunnen ontsnapte uitheemse roofvogels zich voortplanten met inheemse soorten, wat leidt tot faunavervalsing┬▓.

Roofvogelshows zijn wat de Partij voor de Dieren betreft niet meer van deze tijd.

Wij stellen het college daarom de volgende vragen:

  1. Is het college bekend met bovengenoemd incident?

  2. Acht het college dit soort roofvogelshows wenselijk? Graag een onderbouwing.

  3. Is het college bereid om roofvogelshows te ontmoedigen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de organisator van het evenement? Zo nee, waarom niet?

  4. Is het college bereid om, wanneer er subsidie aan een evenement wordt verleend, de voorwaarde eraan te verbinden dat er geen roofvogelshow wordt gehouden? Zo nee, waarom niet?

  5. Is het college bereid om, zolang er nog geen landelijke regelgeving is, evenementen waar dieren worden gebruikt vergunningsplichtig te maken en daarbij voorwaarden te stellen op gebied van dierenwelzijn? Zo nee, waarom niet?

  6. Is het college bereid om, samen met andere gemeenten, de welzijnsproblematiek bij roofvogelshows landelijk aan te kaarten en te pleiten voor een landelijk verbod op roofvogelshows? Zo nee, waarom niet?

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,

Janneke Moedt

┬╣: Oehoe ontsnapt bij roofvogelshow in Haarlem: valkenier noemt uil 'niet slim' en direct vliegt de vogel weg. Haarlems Dagblad, online artikel 21-08-2022.

┬▓: https://www.vogelbescherming.nl/over-ons/standpunten/standpunt-roofvogelshows


Indiendatum: 28 aug. 2022
Antwoorddatum: 4 okt. 2022

1. Is het college bekend met bovengenoemd incident?
Wij hebben het incident uit de media vernomen.

2. Acht het college dit soort roofvogelshows wenselijk? Graag een onderbouwing.
Het college is voornemens het dierenwelzijnsbeleid in 2023 te actualiseren en wil daarbij verkennen of de bepaling kan worden opgenomen dat evenementen waarbij dieren worden ingezet vergunningplichtig zijn. Hierover wil het college graag in gesprek met de commissie beheer.

3. Is het college bereid om roofvogelshows te ontmoedigen, bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met de organisator van het evenement? Zo nee, waarom niet?
Zie het antwoord onder 2.

4. Is het college bereid om, wanneer er subsidie aan een evenement wordt verleend, de voorwaarde eraan te verbinden dat er geen roofvogelshow wordt gehouden?
Zie het antwoord onder 2.

5. Is het college bereid om, zolang er nog geen landelijke regelgeving is, evenementen waar dieren worden gebruikt vergunningsplichtig te maken en daarbij voorwaarden te stellen op gebied van dierenwelzijn? Zo nee, waarom niet?
Zie het antwoord onder 2.

6. Is het college bereid om, samen met andere gemeenten, de welzijnsproblematiek bij roofvogelshows landelijk aan te kaarten en te pleiten voor een landelijk verbod op roofvogelshows? Zo nee, waarom niet?
Het college vindt het aanzwengelen van een landelijke discussie hierover niet op onze weg liggen maar een taak van de dierenwelzijnsorganisaties en nationale overheid.


Interessant voor jou

Mondelinge vragen: Bomenkap Gonnetstraat

Lees verder

Mondelinge vragen over fietsparkeren Kennemerplein

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer